Pressmeddelanden

Uppdatering avseende överlåtelse av dotterbolag

Aerowash meddelade den 31 oktober 2022 att man tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Novak Aviation avseende överlåtelse av dotterbolagen (Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc.) för en kontant köpeskilling om 16,5 MUSD. Tillträde och betalning beräknades ske i mitten av december 2022.

Aerowash meddelade den 30 november 2022 att Novak Aviation hade för avsikt att fullfölja förvärvet men att mer tid behövdes för att slutföra förvärvet. I januari 2023 meddelade Novak Aviation att bolaget anlitat en amerikansk investmentbank med uppdrag att säkra finansiering för att slutföra förvärvet. Mot bakgrund av den informationen godkände styrelsen en förlängning av avtalet till slutet av april 2023.

Styrelsen har nu erhållit information från Novak Aviation och investmentbanken att utsikterna för att slutföra förvärvet är goda. Enligt uppgift från investmentbanken finns ett flertal investerare (framförallt amerikanska private equity bolag) som visat intresse. Vidare har investmentbanken informerat Aerowash styrelse att banken bedömer att investeringsprocessen bör vara klar inom de närmaste månaderna. Ett investeringsavtal beräknas vara på plats per utgången av juni månad.

Särskilt mot bakgrund av den information som styrelsen erhållit direkt från investmentbanken bedömer styrelsen att det finns starka skäl att medge ytterligare förlängning av avtalet för att möjliggöra för Novak Aviation att med investmentbankens bistånd slutföra sin process med att säkra finansieringen för utköpet. Styrelsen har därför godkänt en ytterligare förlängning av avtalet till och med den 30 juni 2023.

"Jag och styrelsen är imponerade av investmentbankens arbete och deras synnerligen strukturerade process. De har lyckats attrahera sex till sju stycken PE-bolag för caset vilket är ett styrketecken, särskilt i den marknad som råder. Det är också intressant att notera att amerikanska PE-bolag är intresserade. Dessa investerar ju normalt inte i bolag som ännu inte har påvisat uthålliga positiva kassaflöden. Detta visar på att caset med ett starkt management, tillräckliga finansiella resurser och en affärsmodell som bygger på löpande intäkter kan attrahera även sådana aktörer. Teknologin är verifierad och marknaden finns där särskilt i USA." säger Niklas Adler, VD för Aerowash.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-26 13:04 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Krickvägen 22, 803 09 Gävle

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.