Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma, den 5 december 2023

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma. Stämman hålls den 5 december 2023 kl. 10 på Convendum, Katarinavägen 15 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 november 2023, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 27 november 2023. Anmälan om deltagande till stämman görs per e-post till niklas.adler@aerowash.com.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma