Pressmeddelanden

Uppdatering angående strukturaffär med US Aviation Services

Under sommaren har en ny AW3 tagits i kommersiell drift i Helsingfors. Den nya modellen fungerar mycket bra och är ett stort steg framåt i utvecklingen för bolaget. Aerowash kommer senare gå ut med en operationell uppdatering om AW3.

US Aviation har meddelat att man har för avsikt att under augusti och september driftsätta och implementera den AW3 som finns på plats i USA, för att därefter ta den i kommersiell drift hos en ny kund.

Bland annat mot bakgrund av ovanstående har parterna kommit överens om en tidplan för transaktionsprocessen avseende US Aviations förvärv av Aerowash verksamhet. Processen pågår och enligt tidplanen ska ett aktieöverlåtelseavtal vara undertecknat senast den 30 september 2022. Aerowash styrelse har vidare meddelat US Aviation att inga ytterligare förhandlingar rörande transaktionen kommer att föras efter det datumet.

Beträffande värderingen av Aerowash verksamhet så finns ännu inte någon konkret överenskommelse. Det är fortfarande intervallet 17 till 22 MUSD som diskuteras. Dock så menar styrelsen att bolagets värde bör ligga i den övre delen av intervallet med hänsyn till teknikutvecklingen och det positiva marknadsläget.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-05 10:24 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.