Pressmeddelanden

Styrelsen och flera större aktieägare tecknade aktier i den riktade emissionen som genomfördes 19 maj 2021

Aerowash AB (publ) ("Bolaget" eller "Aerowash") genomförde en riktad emission den 19 maj 2021 om 2000000 B-aktier, motsvarande 17,0 MSEK ("Riktade emissionen"), med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2020. Bolagets styrelseledamöter tecknade tillsammans, privat och via bolag, 829 944 B-aktier, motsvarande cirka 41,5 procent av den Riktade emissionen. Vidare tecknade andra befintliga aktieägare 416 207 B-aktier i den Riktade emissionen. Totalt tecknades 1246 151 B-aktier av befintliga aktieägare i Aerowash, motsvarande cirka 62,3 procent av den Riktade emissionen. Befintliga aktieägare har genom ingångna avtal överlåtit samtliga sina teckningsrätter i företrädesemissionen som offentliggjordes 19 maj 2021 ("Företrädesemissionen" tillsammans med den Riktade emissionen "Emissionerna"), till part som åtagit sig att låta teckningsrätterna förfalla. Sammanlagt cirka 2000 000 teckningsrätter, motsvarande volymen av den Riktade emissionen, kommer att förfalla på detta sätt. Genom dessa överlåtelser minimeras utspädningseffekten för övriga aktieägare med anledning av den Riktade emissionen.

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Aerowash i samband med Emissionerna. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Emissionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Adler, grundare och VD, Aerowash AB (publ)
Tel: +46 73 679 39 37
E-mail: niklas.adler@aerowash.com 

Om Aerowash:
Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Aerowashs B-aktier är noterade på Spotlight Stock Market under kortnamnet AERW B.

För mer information, vänligen besök: https://www.aerowash.com

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

2021-11-30
Regulatorisk

Sammandrag Q3 med VD-ord

2021-10-19
Regulatorisk

Aerowash och US Aviation har kommit överens om en ny tidplan avseende överlåtelse av verksamheten som innebär att ett aktieöverlåtelseavtal ska vara undertecknat senast den 21 januari 2022 och att tillträde ska ske senast den 28 februari 2022. Aerowash styrelse har begärt ett nytt högre pris som uppgår till 22 MUSD.

2021-08-31
Regulatorisk

Sammandrag H1 2021

2021-06-16
Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget"), som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni 2020, tecknades till cirka 88 procent motsvarande cirka 21,9 MSEK. Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortium. 

1
2
...
9
>>