Pressmeddelanden

Styrelsen och flera större aktieägare tecknade aktier i den riktade emissionen som genomfördes 19 maj 2021

Aerowash AB (publ) ("Bolaget" eller "Aerowash") genomförde en riktad emission den 19 maj 2021 om 2000000 B-aktier, motsvarande 17,0 MSEK ("Riktade emissionen"), med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2020. Bolagets styrelseledamöter tecknade tillsammans, privat och via bolag, 829 944 B-aktier, motsvarande cirka 41,5 procent av den Riktade emissionen. Vidare tecknade andra befintliga aktieägare 416 207 B-aktier i den Riktade emissionen. Totalt tecknades 1246 151 B-aktier av befintliga aktieägare i Aerowash, motsvarande cirka 62,3 procent av den Riktade emissionen. Befintliga aktieägare har genom ingångna avtal överlåtit samtliga sina teckningsrätter i företrädesemissionen som offentliggjordes 19 maj 2021 ("Företrädesemissionen" tillsammans med den Riktade emissionen "Emissionerna"), till part som åtagit sig att låta teckningsrätterna förfalla. Sammanlagt cirka 2000 000 teckningsrätter, motsvarande volymen av den Riktade emissionen, kommer att förfalla på detta sätt. Genom dessa överlåtelser minimeras utspädningseffekten för övriga aktieägare med anledning av den Riktade emissionen.

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Aerowash i samband med Emissionerna. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Emissionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Adler, grundare och VD, Aerowash AB (publ)
Tel: +46 73 679 39 37
E-mail: niklas.adler@aerowash.com 

Om Aerowash:
Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Aerowashs B-aktier är noterade på Spotlight Stock Market under kortnamnet AERW B.

För mer information, vänligen besök: https://www.aerowash.com

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

2022-05-31
Regulatorisk

Sammandrag med VD-ord

Kvartal 1, 2022

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 855 Kkr.
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 1 121 Kkr.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 820 Kkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 820 Kkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr.
  • Likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 2 093 Kkr.
  • Eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till  29 507 Kkr.
2022-05-30
Regulatorisk

Som tidigare rapporterats var mässan i Dallas mycket lyckad. Ett flertal flygbolag har begärt demonstrationer. US Aviation tillsammans med Aerowash planerar att påbörja dessa demonstrationer under de kommande månaderna.

2022-05-23
Regulatorisk
2022-05-23
Regulatorisk
1
2
...
14
>>