Pressmeddelanden

Styrelsen har erhållit och accepterat bud från US Aviation Services

Styrelsen har mottagit ett skriftligt bud från US Aviation Services (USAS) enligt vilket USAS erbjuder sig att förvärva 100 % av aktierna i dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S Services Oy samt Aerowash US Inc för en köpeskilling om 16,5 MUSD. Styrelsen för Aerowash har accepterat budet.

Nästa steg i processen är att upprätta aktieöverlåtelseavtal samt annan transaktionsdokumentation. Styrelsen kan i dagsläget inte ange något datum för när ett sådant avtal kan vara på plats men det kommer inte vara per den 30 september som tidigare indikerats. Transaktionen kommer vara villkorad av att aktieägarna i Aerowash godkänner transaktionen på bolagsstämma. Efter sådan bolagsstämma kan tillträde och betalning ske.

Aerowash VD Niklas Adler kommenterar: "Mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden och den starka dollarn har styrelsen beslutat att acceptera budet från US Aviation. Vi arbetar nu för att så fort som möjligt få ett aktieöverlåtelseavtal på plats."

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-22 14:47 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.