Pressmeddelanden

Sammandrag delår 1-3, 2020

Kvartal 3, 2020

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 462 (2 332) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 298 (-1 655) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 133 (-1 790) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 158 (-1 790) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,84 (-0,36) kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 1 565 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 6 459 Kkr.

 

Kvartal 1-3, 2020

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 19 195 (8 373) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 612 (- 6 400) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 852 (-6 691) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 877 (-6 691) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,99 (-1,35) kr.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Bolagets avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD förlängdes till den 1 april 2021.

VD har ordet

Omställningstrycket på flygindustrin är stort. Lösningar som kan erbjuda ökad automation och effektivisering som dessutom är mer miljövänliga väcker stort intresse. Trots den pågående pandemin har vi därför under de senaste månaderna märkt att utökat intresse i marknaden, särskilt i Asien och Mellanöstern. Tillsammans med våra partners flyttar vi successivt fram vår position i marknaden.

Samarbetet med vår amerikanska partner US Aviation är mycket gott. US Aviation lägger också stora ansträngningar på den amerikanska marknadsbearbetningen. Kommersiell driftsättning hos Delta Airlines beräknas ske under början av 2021. För att ytterligare öka tempot i utrullningen på den amerikanska marknaden för US Aviation även långtgående förhandlingar med andra flygbolag.

Parallellt med den globala marknadsbearbetningen pågår samtidigt ett intensivt arbete med att förbättra produkten och våra produktionsprocesser. Beträffande försäljningen av Aerowash rörelse till US Aviation är det fortsatt ett starkt intresse. Som tidigare kommunicerats har vi förlängt avsiktsförklaringen avseende förvärvet till och med utgången av kvartal 1, 2021 (på i övrigt oförändrade villkor).

VDn för US Aviation, Steve Novak, säger: "We remain committed to our partnership and the acquisition of the Aerowash business. The transaction will be completed within schedule or even sooner, following commencement of the business, through finally placing the Aerowash systems in operation."

Min personliga uppfattning är att transaktionen kommer genomföras så snart den kommersiella driften kommer i gång i USA. Trots en utmanande omvärldssituation så ser framtiden ljus ut för Aerowash aktieägare.

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning