Pressmeddelanden

Sammandrag delår 1-3, 2020

Kvartal 3, 2020

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 462 (2 332) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 298 (-1 655) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 133 (-1 790) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 158 (-1 790) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,84 (-0,36) kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 1 565 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2020 uppgick till 6 459 Kkr.

 

Kvartal 1-3, 2020

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 19 195 (8 373) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 612 (- 6 400) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 852 (-6 691) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -4 877 (-6 691) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,99 (-1,35) kr.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Bolagets avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD förlängdes till den 1 april 2021.

VD har ordet

Omställningstrycket på flygindustrin är stort. Lösningar som kan erbjuda ökad automation och effektivisering som dessutom är mer miljövänliga väcker stort intresse. Trots den pågående pandemin har vi därför under de senaste månaderna märkt att utökat intresse i marknaden, särskilt i Asien och Mellanöstern. Tillsammans med våra partners flyttar vi successivt fram vår position i marknaden.

Samarbetet med vår amerikanska partner US Aviation är mycket gott. US Aviation lägger också stora ansträngningar på den amerikanska marknadsbearbetningen. Kommersiell driftsättning hos Delta Airlines beräknas ske under början av 2021. För att ytterligare öka tempot i utrullningen på den amerikanska marknaden för US Aviation även långtgående förhandlingar med andra flygbolag.

Parallellt med den globala marknadsbearbetningen pågår samtidigt ett intensivt arbete med att förbättra produkten och våra produktionsprocesser. Beträffande försäljningen av Aerowash rörelse till US Aviation är det fortsatt ett starkt intresse. Som tidigare kommunicerats har vi förlängt avsiktsförklaringen avseende förvärvet till och med utgången av kvartal 1, 2021 (på i övrigt oförändrade villkor).

VDn för US Aviation, Steve Novak, säger: "We remain committed to our partnership and the acquisition of the Aerowash business. The transaction will be completed within schedule or even sooner, following commencement of the business, through finally placing the Aerowash systems in operation."

Min personliga uppfattning är att transaktionen kommer genomföras så snart den kommersiella driften kommer i gång i USA. Trots en utmanande omvärldssituation så ser framtiden ljus ut för Aerowash aktieägare.

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning
2021-07-13

Under perioden 27 maj till och med den 11 juni 2021 genomförde Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") en företrädesemission. Den 15 juli 2021 är sista dagen för handel med BTA B (betald tecknad B-aktie) och stoppdag i Euroclear är den 19 juli 2021. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

2021-06-16
Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget"), som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma den 18 juni 2020, tecknades till cirka 88 procent motsvarande cirka 21,9 MSEK. Totalt tecknades 2 579 386 B-aktier, varav 1 878 517 med företrädesrätt, 216 708 utan företrädesrätt och 484 161 inom ramen för upphandlat garantikonsortium. 

2021-06-10

Marknadsanalys globalt flyg: återhämtningen redan stark på de stora inrikesmarknaderna och resenärerna förväntar sig ett hållbart flyg

2021-05-27
Regulatorisk

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aerowash AB (publ) ("Bolaget" eller "Aerowash") offentliggör idag memorandum med anledning av den företrädesemission ("Företrädesemissionen") av B-aktier som beslutades av styrelsen den 19 maj 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 juni 2020. Företrädesemissionen kommer, vid fullteckning, att inbringa cirka 25,0 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till cirka 88 procent genom emissionsgarantier. Memorandumet har godkänts av Spotlight Stock Market ("Spotlight").

2021-05-21
Regulatorisk
1
2
...
12
>>