Pressmeddelanden

Marknadsuppdatering från Aerowash

Aerowash går nu in i en mycket hektisk period. Det är därför ett bra tillfälle att uppdatera våra aktieägare om de marknadsaktiviteter som är planerade för det närmaste halvåret. 

Under början av april kommer vi tillsammans med vår amerikanska distributör - US Aviation - delta i en större mässa i Atlanta (MRO Americas). Mycket resurser har lagt på mässan, särskilt från US Aviations sida. Genom mässan och efterföljande aktiviteter kommer vi att ytterligare stärka vår position på den amerikanska marknaden. I månadsskiftet april/maj deltar vi i en mässa i Dubai (Dubai Airport Show). Vid mässan kommer vi ha möten med partners, presumtiva partners och kunder från regionen. Slutligen kommer vi under oktober delta i InterAirport Europe i München. Vid InterAirport kommer vi även att ha en AW 12 på plats för demonstrationer. 

Utöver dessa mässor kommer vi under perioden genomföra ett stort antal kunddemonstrationer med AW 12 i Helsingfors och i USA. I USA kommer de första demonstrationerna genomföras nu under april. Vi planerar även för demonstrationer på flera platser i Europa då detta har efterfrågats av kunder. 

I tillägg till ovanstående aktiviteter bearbetas löpande förfrågningar från presumtiva kunder och partners från alla delar av världen. Vår marknad och produkt är verkligen global.

Utifrån min horisont ser marknadsläget mycket positivt ut och jag har stora förhoppningar för framtiden för Aerowash.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com
Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm
www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning
2017-05-08
Regulatorisk

Den 5 maj 2017 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

2017-05-02
Regulatorisk
2017-04-20
Regulatorisk

Ett Memorandum of Understanding (MoU) har idag undertecknats med ett kinesiskt distributionsbolag avseende den kinesiska marknaden. MoUn innebär att bolaget nu har försäljningsrepresentation på den kinesiska marknaden.

2017-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 5 maj 2017, klockan 16.00 i bolagets lokaler på Katarinavägen 20 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 28 april 2017, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 28 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm eller per e-post till niklas.adler@aerowash.com. 

2017-04-05
Regulatorisk
2017-03-27

Nordic Ground Support Holding AB har den den 27 mars 2017 avyttrat 9 466 B-aktier i Aerowash AB (publ) till Niklas Adler genom Adler Invest AB och 9 466 B-aktier till Joakim Adler genom Nesher Invest A/S.

2017-02-23

I februari närvarade vi vid Singapore Airshow. Vi hade ett flertal givande möten med representanter från flygplatser och flygbolag, flygplanstillverkare, service- och underhållsbolag samt diskussioner med ett antal olika potentiella partners. I Asien finns ett stort behov av att effektivisera underhållsrutiner då antalet flygplan i regionen förväntas nästan tredubblas de kommande 20 åren, från 6.350 flygplan 2015 till 16.970 flygplan 2035.

2017-02-16
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET (oktober - december 2016)

Fjärde kvartalet i sammandrag. Då koncernen bildades under innevarande period saknas jämförelsetal från tidigare perioder.

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 094 383 kr.
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till -607 600 kr.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -636 925 kr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -484 025 kr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr.
  • Periodens kassaflöde uppgick till 5 718 654 kr.
  • Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 4 299 571 kr.
  • Eget kapital per den 31 december 2016 uppgick till 8 240 879 kr.
<<
1
...
8
9
10