Pressmeddelanden

Kvartalsrapport för första kvartalet 2020

Kvartal 1, 2020 i sammandrag.  

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 16 156 Kkr (3 697 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 2 658 Kkr (-1 222 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 337 Kkr (-1 320 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 329 Kkr (-1 320 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr (-0,27 kr).
 • Likvida medel per den 31 mars 2020 uppgick till 473 Kkr (3 317 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 mars 2020 uppgick till 13 669 Kkr (17 698 Kkr).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Bolaget skeppar fyra stycken AW 12 till U.S. Aviation, bolagets amerikanska distributör.
 • Bolaget tecknar en ny avsiktsförklaring (LOI) med U.S. Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD. Den ny LOIn löper till den 31 maj 2020.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget förlänger ovan angiven LOI till och med den 31 oktober 2020. 

VD-ord

Första kvartalet 2020 blev det starkaste i bolagets historia. Omsättningen i kvartalet översteg 16 MSEK (den totala årsomsättningen för 2019 var 10,9 MSEK) och rörelseresultatet för perioden uppgick till knappt 2,7 MSEK (vilket innebär en rörelsemarginal på drygt 16%). Omsättningen och resultatet är till största delen hänförliga till leveransen av fyra AW 12 till USA och visar på en mycket lönsam underliggande affär, som det dessutom går att ytterligare förbättra och förfina i takt med att verksamheten skalas upp.  

När jag skrev det förra VD-ordet i februari (innan Coronakrisen) så var planen att vi skulle driftsätta systemen hos amerikanska Delta nu under våren. På grund av Coronan har detta dock inte varit möjligt. Enligt de indikationer vi fått så planeras det nu för driftsättning under slutet av maj och början av juni. 

Trots Coronakrisen finns det positiva marknadsutsikter för Aerowash eftersom vi erbjuder stora kostnads- och miljöbesparingar för flygbolagen. Och även fast den totala trafikvolymen har krympt jämfört med innan Coronakrisen och återhämtningen sannolikt tar flera år, så är vårt nischsegment nästan obearbetat. Flygplanen behöver fortfarande tvättas. Därtill är segmenten frakt och militär inte påverkade i samma utsträckning av Coronan.

Under första kvartalet påbörjades produktion av ytterligare fyra stycken AW 12. Två av dessa system kommer att vara färdigställda under juni månad, och två kommer att vara färdiga efter sommaren. På balansräkningen för första kvartalet kan man se att vi ökat våra lagertillgångar med cirka 4,3 MSEK jämfört med samma period förra året. 

Samarbetet med US Aviation Services är - trots de utmaningar som Coronaviruset medför - mycket bra.  Vi jobbar nu mot att bolagstransaktionen ska vara genomförd före sista oktober i år. U.S. Aviation Services VD Steve Novak säger:

"U.S. Aviation Services is fully committed to the Aerowash LOI process and we look forward to the next months to complete the transaction. In the meanwhile, U.S. Aviation and Aerowash will continue to work jointly with the marketing and introduction of the Aerowash units to operations in the USA. We have a very positive outlook towards our shared success."

Genom de ansträngningar som gjorts de senaste åren så är Aerowash idag bättre positionerat än någonsin tidigare. De omställningar flygindustrin tvingas göra till följd av pandemin kommer att skapa ett större tryck på effektivisering och automation av underhållskedjan. Aerowash kommer därför att gå ut som en vinnare ur denna kris.  

Stockholm den 14 maj 2020 

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com 
www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning
2019-12-10
Regulatorisk

Aerowash AB har tecknat ett låneavtal om sju miljoner SEK för att finansiera en upprampning av produktionen. Lånet ges av två av Aerowash aktieägare, Tommy Ure (fyra miljoner SEK) och Riskornet AB (tre miljoner SEK).

2019-12-10
Regulatorisk

Aerowash amerikanska dotterbolag - Aerowash US Inc - har tecknat ett nytt exklusivt distributionsavtal för USA, Central- samt Sydamerika med US Aviation Services för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2022. 

2019-11-29
Regulatorisk

Kvartal 3, 2019 

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 332 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 655 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 790 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 790 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 1 716 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2019 uppgick till 12 320 Kkr.
2019-11-26
Regulatorisk

Aerowash AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD på skuldfri basis. Förhandlingsperioden löper under tre månader med avsikt att transaktionen ska vara slutförd per den 28 februari 2020. 

2019-11-13
Regulatorisk

Aerowash har tecknat en avsiktsförklaring med en indisk serviceoperatör. Enligt avsiktsförklaringen avser parterna att ingå ett köpeavtal där köparen ska förvärva minst fyra system under perioden 2020 till 2024 till ett värde av cirka 16 MSEK.

2019-10-15

Förra veckan ställde vi ut på Inter Airport Europe i München. Vi hade även en AW 12 på plats för demonstrationer. Roboten väckte mycket stort intresse och vi hade dagarna fullbokade med möten med flygbolag och andra intressenter. Vi fick mycket lovord från viktiga slutkunder för maskinens funktionalitet och design.

2019-08-30
Regulatorisk

Kvartal 2, 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 678 (2 308) Kkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 189 (-2 045) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 247 (-2 222) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 247 (-2 222) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,67) kr.
 • Likvida medel per 30 juni 2019 uppgick till 263 Kkr.
 • Kundfordringar per 30 juni 2019 uppgick till 2 337 Kkr.
 • Eget kapital per 30 juni 2019 uppgick till 15 414 Kkr. 

Första halvåret, 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 374 (9 923) Kkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 411 (-3 999) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 567 (-4 207) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 567 (-4 207) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,72 (-1,26) kr.
2019-08-27

Aerowash har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Japan med Correns Corporation. Avtalet löper tills vidare.

<<
1
2
3
4
...
10
>>