Pressmeddelanden

Kvartalsrapport

Sammandrag första halvåret 2022 med vd-ord

Kvartal 2, 2022

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 3 172 (4 659) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 074 (-592) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 911 (-1 358) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 911 (-1 334) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,19) kr.
 • Likvida medel per den 30 juni 2022 uppgick till 4 201 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 juni 2022 uppgick till 27 586 Kkr.

Första halvåret, 2022

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 11 027 (6 972) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -953 (-2 156) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 093 (-3 800) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 093 (-3 810) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,55) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

 • AW3 lanseras för den amerikanska marknaden på en mässa i Dallas.
 • Aerowash upptar ett produktionsslån på 8 MSEK.
 • US Aviation meddelar att man avser att gå vidare med transaktionsprocessen avseende förvärv av Aerowash verksamhet. Parterna utser legala rådgivare.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Aerowash meddelar att parterna har kommit överens om en tidplan för US Aviations förvärv av Aerowash verksamhet. Enligt tidplanen ska ett aktieöverlåtelseavtal vara undertecknat den 30 september 2022.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Beträffande strukturaffären med US Aviation Services kan i dagsläget sägas att förhandlingar löper enligt plan som tidigare kommunicerats i aktiemarknaden.

Under sommaren kunde vi äntligen ta vår nya modell - AW3 - i kommersiell drift. Redan nu kan vi konstatera att den nya maskinen är ett väsentligt tekniskt framsteg som har möjlighet att generera stora framgångar i marknaden.

Jämfört med tidigare modell har vi kraftigt förbättrat användarvänlighet och automation, räckvidd och flexibilitet samt drifttider.

I tillägg till produktutvecklingen ingick vi i våras ett samarbetsavtal med en producent av dry wash vätska som innebär att vi har rätt att sälja vätskan under eget varumärke. Genom samarbetet stärker vi ytterligare vår miljöprofil samtidigt som vi nu kan erbjuda ett attraktivt och hållbart helhetskoncept till våra kunder.

För närvarande arbetar vi med att ta fram nya videos och annat marknadsmaterial för AW3. Under september månad är två mässor inplanerade. Dels ställer vi ut i Paris på GSE Expo Europe, dels deltar vi via vår kinesiska partner som sponsor på Civil Aircraft Operation Support Technology International Forum & The Maintenance and Spares Support Conference i Chengdu.

Förutom dessa mässor så är ett antal demos inplanerade i Finland och USA.

Offertstocken växer konstant och vi räknar med en ökad orderingång och marknadspenetration under hösten och vintern i takt med att vi nu på allvar kommer igång med marknadsföringen av AW3 och helhetskonceptet. Det är extra tillfredsställande att äntligen kunna driva säljarbete med full styrka efter den långa pandeminedstängningen av branschen.

I tillägg till det civila segmentet börjar vi också göra inbrytningar på den militära sidan, som har en enorm potential, särskilt mot bakgrund av det globala säkerhetsläget.

Stockholm den 31 augusti 2022

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning
2023-05-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma. Stämman hålls den 27 juni 2023 kl. 10 på Convendum, Katarinavägen 15 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 juni 2023, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 16 juni 2023. Anmälan om deltagande till stämman görs per e-post till niklas.adler@aerowash.com.

2023-04-26
Regulatorisk

Med ändring av vad som tidigare kommunicerats får styrelsen härmed meddela nya datum för publicering av årsredovisning samt planerat datum för årsstämma.

2023-04-26
Regulatorisk

Aerowash meddelade den 31 oktober 2022 att man tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Novak Aviation avseende överlåtelse av dotterbolagen (Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc.) för en kontant köpeskilling om 16,5 MUSD. Tillträde och betalning beräknades ske i mitten av december 2022.

2023-02-28
Regulatorisk
2023-01-31
Regulatorisk
2023-01-09
Regulatorisk

Aerowash meddelade den 31 oktober att man tecknat ett aktieöverlåtelseavtal avseende överlåtelse av dess helägda dotterbolag (Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc.) där tillträde och betalning beräknades ske i mitten av december 2022.

2022-11-30
Regulatorisk

Sammandrag delårsrapport Q3 2022 med vd-ord

Kvartal 3, 2022

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 756 (1 011) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 183 (-3 743) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 478 (-3 763) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 478 (-3 756) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,39) kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 553 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2022 uppgick till 25 101 Kkr.

Kvartal 1-3, 2022

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 783 (7 983) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 136 (-5 921) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 571 (-7 584) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 571 (-7 587) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 (-0,79) kr.
2022-11-15
Regulatorisk
2022-11-07
Regulatorisk

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), org. nr 559053-2775, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 5 december 2022 kl. 10.00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s kontor på Sveavägen 4 i Stockholm.

1
2
...
11
>>