Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman har idag beslutat om emission av högst 1 111 605 aktier av serie B ("Aktierna") och högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptionerna"). Aktierna och Teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) Aktier och en (1) Teckningsoption ("Unit").

  • Företrädesemissionen ska riktas till befintliga aktieägare, pro rata deras aktieinnehav per avstämningsdagen och oavsett aktieslag, som med stöd av företrädesrätt ska ha rätt att teckna aktier och teckningsoptioner. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt och sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Units som inte tecknas med uniträtt kommer att tilldelas enligt styrelsens beslut. Tilldelning ska därvid ske (i) i första hand till personer som tecknat Unit med stöd av uniträtt, och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som sådana personer tecknat med stöd av uniträtt, och (ii) i andra hand till personer som tecknat Units utan stöd av uniträtt enligt styrelsens beslut.
  • Avstämningsdagen ska vara den 8 november 2017.
  • Teckningskursen uppgår till 16,20 SEK per Unit varvid Aktierna emitteras till en teckningskurs motsvararande 5,40 SEK per Aktie och Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckning av Unit med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 10 november 2017 - 24 november 2017. Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske på separat teckningslista under samma tidsperiod 2017 och betalas inom fem (5) bankdagar från det att styrelsens beslut om tilldelning av Aktier och Teckningsoptioner har skickats till tecknaren. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
  • Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar äger vidta de smärre justeringar av villkoren i emissionsbeslutet som är nödvändiga för att företrädesemissionen ska registreras hos Bolagsverket och hos Euroclear Sweden AB.