Pressmeddelanden

Halvårsrapport för Aerowash

Kvartal 2, 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 678 (2 308) Kkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 189 (-2 045) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 247 (-2 222) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 247 (-2 222) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,67) kr.
 • Likvida medel per 30 juni 2019 uppgick till 263 Kkr.
 • Kundfordringar per 30 juni 2019 uppgick till 2 337 Kkr.
 • Eget kapital per 30 juni 2019 uppgick till 15 414 Kkr. 

Första halvåret, 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 374 (9 923) Kkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 411 (-3 999) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 567 (-4 207) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 567 (-4 207) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,72 (-1,26) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Aerowash etablerar ett amerikanskt dotterbolag
 • Aerowash tecknar agentavtal för Kuwait
 • Aerowash tecknar agentavtal för Pakistan
 • Aerowash tecknar agentavtal för Förenade Arabemiraten, Saudiarabien samt Oman

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Aerowash tecknar agentavtal för den afrikanska kontinenten
 • Aerowash tecknar distributionsavtal för Japan

VD har ordet

Andra kvartalets omsättning är ungefär på samma nivå som förra året. Kostnadsmassan är också relativt intakt. Såväl kortfristiga som långfristiga skulder har minskat jämfört med samma period förra året. Under perioden färdigställdes en ny AW 12. Denna maskin är i rapporten upptagen som en lagertillgång. 

Under andra kvartalet påbörjades tester och demonstrationer i Atlanta av så kallad dry wash. Demonstrationer och tester har sedan fortsatt under sommaren. Överlag har utfallet av demonstrationerna och testerna varit mycket positivt. Intresset från den amerikanska marknaden är väldigt stort. För att ytterligare stärka vår position på marknaden etablerade vi ett helägt amerikanskt dotterbolag under perioden. All försäljning på den nordamerikanska marknaden sker nu genom dotterbolaget. 

För att optimera AW 12 för drywash krävs vissa ytterligare anpassningar som innebär att de av US Aviation beställda maskinerna kommer att vara färdigställda under fjärde kvartalet i år. Successiv betalning för beställningen sker mot överenskommen betalningsplan. Per den 30 juni har 10 procent fakturerats och intäktsförts. 

Utöver satsningen på USA gjordes under perioden en ökad satsning på Mellanöstern och Asien. Under andra kvartalet och därefter har agent- och distributionsavtal tecknats för Kuwait, Pakistan, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Oman samt Japan. Därutöver har ett exklusivt agentavtal tecknats för den afrikanska kontinenten. Totalt omfattas 54 stater av det avtalet. Efter de ansträngningar som gjorts har vi idag ett globalt partnernätverk vilket är absolut nödvändigt för ett litet exportbolag som Aerowash. Partners behövs både för försäljning och för eftermarknad/kundsupport.

Här hemma jobbar vi med att förstärka organisationen. Vi siktar på att under hösten anställa två till tre ingenjörer. Under hösten kommer vi lägga mycket fokus på den nordamerikanska marknaden. Det finns möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet med US Aviation och aktivt driva försäljningen tillsammans med dem. 

Vi har även offerter ute på andra marknader och siktar givetvis på orderkonvertering. Tack vare det partnernätverk vi byggt upp har vi nu en helt annan säljkraft jämfört med bara ett halvår tillbaka.

I oktober deltar vi i Inter Airport Europe som är en mässa för utrustning för flygplatser. Vi kommer ha en AW 12 på plats för demonstrationer. 

I VD-ordet till bokslutskommunikén redogjorde jag för de mål vi då hade för 2019. Dessa mål ligger fast. Framtiden ser ljus ut för Aerowash.

Stockholm den 30 augusti 2019

Niklas Adler, VD

 

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning
2020-05-08
Regulatorisk
2020-02-27
Regulatorisk

Aerowash AB (publ) ingick den 26 november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen"). 

2020-02-24
Regulatorisk

Vid bolagsstämma den 31 december 2019 togs beslut om omläggning av räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår. Såsom kommunicerades i pressmeddelande samma dag krävs tillstånd från Skatteverket för en sådan omläggning.

2019-12-31
Regulatorisk
2019-12-10
Regulatorisk

Aerowash AB har tecknat ett låneavtal om sju miljoner SEK för att finansiera en upprampning av produktionen. Lånet ges av två av Aerowash aktieägare, Tommy Ure (fyra miljoner SEK) och Riskornet AB (tre miljoner SEK).

2019-12-10
Regulatorisk

Aerowash amerikanska dotterbolag - Aerowash US Inc - har tecknat ett nytt exklusivt distributionsavtal för USA, Central- samt Sydamerika med US Aviation Services för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2022. 

2019-11-29
Regulatorisk

Kvartal 3, 2019 

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 332 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 655 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 790 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 790 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 1 716 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2019 uppgick till 12 320 Kkr.
2019-11-26
Regulatorisk

Aerowash AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD på skuldfri basis. Förhandlingsperioden löper under tre månader med avsikt att transaktionen ska vara slutförd per den 28 februari 2020. 

<<
1
2
3
...
7
>>