Pressmeddelanden

Halvårsrapport

Sammandrag kvartal 2

Kvartal 2, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 577 (3 678) Kkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 972 (-2 189) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 055 (-2 247) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 048 (-2 247) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,62 (-0,46) kr.
 • Likvida medel per 30 juni 2020 uppgick till 1 010 Kkr.
 • Kundfordringar per 30 juni 2020 uppgick till 6 434 Kkr.
 • Eget kapital per 30 juni 2020 uppgick till 10 638 Kkr.

Första halvåret, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 17 732 (7 374) Kkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 686 (-3 411) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -719 (-3 567) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -719 (-3 567) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,72) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • På grund av Corona-pandemin förlänger Aerowash och U.S. Aviation avsiktsförklaringen (LOI) avseende försäljning av rörelsen till den 31 oktober 2020.
 • Aerowash AB tecknar ett konvertibelt låneavtal om tretton miljoner SEK för att finansiera den fortsatta expansionen samt att refinansiera det existerande brygglånet om sju miljoner SEK som förfaller i augusti 2020.

VD har ordet

Trots en utmanande omvärldssituation så blev första halvåret 2020 det bästa hittills för Aerowash. Omsättningen första halvåret uppgick till närmare 18 MSEK (den totala årsomsättningen för 2019 var 10,9 MSEK) och bolaget uppvisar ett positivt rörelseresultat på 686 tkr för första halvåret. Vi kan också se att våra omsättningstillgångar ökar. Per den 30 juni hade vi 6,8 MSEK i lagertillgångar samt 6,4 MSEK i utestående kundfordringar. En väsentlig ökning jämfört med förra året.

Under andra kvartalet har vi arbetat med att ta fram en webbaserad utbildningsplattform. Med plattformen nu i drift kommer implementationen av AW 12 ytterligare att underlättas på plats hos våra kunder. Bland annat tack vare utbildningsplattformen har driftsättningen påbörjats hos Delta trots att vi inte har möjlighet att ha personal på plats på grund av Coronan. Kommersiell drift beräknas starta inom kort.

Som tidigare kommunicerats tecknades i juni ett konvertibelt låneavtal om tretton miljoner SEK för att finansiera den fortsatta expansionen samt att refinansiera det existerande brygglånet om sju miljoner SEK som förfaller i augusti. Det konvertibla lånet gavs av en mindre grupp investerare.

Samarbetet med US Aviation Services fungerar mycket bra. Som tidigare kommunicerats arbetar vi mot att bolagstransaktionen ska vara genomförd före sista oktober i år. U.S. Aviation Services VD Steve Novak säger:

"Despite the challenging COVID-19 period, U.S. Aviation Services is fully committed to the Aerowash LOI process and to complete the transaction within the upcoming months.

We believe the aviation market will begin to recover as the COVID-19 is being worked diligently and will be controlled in the coming months. Aviation remains the key transportation method in the USA as it is still the fastest way to connect between major key cities from coast to coast.

U.S. Aviation Services is very appreciative and excited to share Aerowash's online training platform which was launched in July and this will facilitate the future implementation of Aerowash units to various USA locations."

Förutom USA och Nordamerika lägger vi mycket kraft på Mellanöstern och Asien där ett antal långtgående förhandlingar pågår. Så vi ser fram emot en spännande och händelserik höst. Omställningstrycket på flygindustrin är större än någonsin tidigare. Hållbarhet, effektivisering och automation av underhållskedjan krävs. Aerowash är definitivt en viktig del i denna framtid.

Stockholm den 31 augusti 2020

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning
2020-05-08
Regulatorisk
2020-02-27
Regulatorisk

Aerowash AB (publ) ingick den 26 november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen"). 

2020-02-24
Regulatorisk

Vid bolagsstämma den 31 december 2019 togs beslut om omläggning av räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår. Såsom kommunicerades i pressmeddelande samma dag krävs tillstånd från Skatteverket för en sådan omläggning.

2019-12-31
Regulatorisk
2019-12-10
Regulatorisk

Aerowash AB har tecknat ett låneavtal om sju miljoner SEK för att finansiera en upprampning av produktionen. Lånet ges av två av Aerowash aktieägare, Tommy Ure (fyra miljoner SEK) och Riskornet AB (tre miljoner SEK).

2019-12-10
Regulatorisk

Aerowash amerikanska dotterbolag - Aerowash US Inc - har tecknat ett nytt exklusivt distributionsavtal för USA, Central- samt Sydamerika med US Aviation Services för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2022. 

2019-11-29
Regulatorisk

Kvartal 3, 2019 

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 332 Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 655 Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 790 Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 790 Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 1 716 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2019 uppgick till 12 320 Kkr.
2019-11-26
Regulatorisk

Aerowash AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen") för en köpeskilling om 16 MUSD på skuldfri basis. Förhandlingsperioden löper under tre månader med avsikt att transaktionen ska vara slutförd per den 28 februari 2020. 

<<
1
2
3
...
7
>>