Pressmeddelanden

Halvårsrapport 2017-01-01-2017-06-30

Andra kvartalet 2017

Andra kvartalet i sammandrag.

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 626 164 kr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 125 913 kr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 146 493 kr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 353 834 kr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,61 kr.
 • Likvida medel per den 30 juni 2017 uppgick till 749 091 kr.
 • Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 5 452 669 kr.

Första halvåret 2017

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 176 465 kr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 2 056 691 kr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 123 927 kr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 123 927 kr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,96 kr.

Finansiell utveckling under perioden

Nettoomsättning 

Koncernens omsättning för perioden uppgick till 3 176 465 kr.

Kostnader 

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 9 074 508 kr. Räntekostnaderna uppgick till 112 977 kr.

Resultat 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 123 927 kr.

Investeringar 

Under perioden har 3 837 464 kr investerats i produktutveckling.

 Eget kapital 

Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 5 452 669 kr. Soliditeten per sagda datum uppgick till 42 %.

Bolaget 

Moderbolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Aktiekapital 

Moderbolagets aktiekapital uppgick per den 30 juni 2017 till 2 223 214 kronor fördelat på 200 000 A-aktier och 2 023 214 B-aktier.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning