Pressmeddelanden

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

Sammandrag delårsrapport Q3 2022 med vd-ord

Kvartal 3, 2022

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 756 (1 011) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 183 (-3 743) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 478 (-3 763) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 478 (-3 756) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,39) kr.
 • Likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 553 Kkr.
 • Eget kapital per den 30 september 2022 uppgick till 25 101 Kkr.

Kvartal 1-3, 2022

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 783 (7 983) Kkr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 136 (-5 921) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 571 (-7 584) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 571 (-7 587) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,37 (-0,79) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Aerowash mottar ett skriftligt bud från US Aviation Services (USAS) enligt vilket USAS erbjuder sig att förvärva 100 % av aktierna i dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S Services Oy samt Aerowash US Inc för en köpeskilling om 16,5 MUSD. Styrelsen för Aerowash accepterar budet.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Aerowash AB ingår ett aktieöverlåtelseavtal om överlåtelse av Bolagets helägda dotterbolag Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc. Köpeskillingen uppgår till 16,5 miljoner USD kontant.
 • Aerowash får genombrottsorder i Sydostasien med en beställning på två stycken AW3. Ordervärdet uppgår till cirka 9,3 MSEK där leverans beräknas att ske under första kvartalet 2023. Därutöver kommer Aerowash löpande att leverera dry-wash vätska till kunden.
 • Köparen av Aerowash helägda dotterbolag meddelar att man avser fullfölja förvärvet men att man behöver mer tid för att slutföra överlåtelsen. Aerowash styrelse ställer därför in den planerade extra bolagsstämman den 5 december.                  

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Under hösten har mycket tid och arbete lagts ned på transaktionsprocessen med US Aviation och Novak Aviation. Och det var med stor glädje vi i oktober undertecknade ett aktieöverlåtelseavtal med Novak Aviation. Som kommunicerades tidigare idag har köparen begärt mer tid för att slutföra transaktionen. Styrelsen återkommer efter det att ny tidplan har fastställts med köparen.

Aerowash är rent operativt i en dynamisk fas och vår affär utvecklas för var dag som går. Vi tog nyligen en genombrottsorder i Sydostasien på 9,3 MSEK med stor potential att utvecklas vidare.

Vi ser ett starkt intresse i marknaden för vår konceptlösning med AW3 och dry-wash vätska, vilket bland annat Paris GSE Expo Europe var ett kvitto på. Vi har ett utmärkt show-room i Helsingsfors, vilket vi utnyttjar maximalt för att vinna nya affärer samt kontinuerligt vidareutveckla konceptet.

Nytt marknadsmaterial har tagits fram. Samarbetet med leverantören av dry-wash vätska har förstärkts och intensifierats. Genom samarbetet etablerar vi möjlighet att generera fler återkommande intäktströmmar i tillägg till maskinförsäljningen. Dessutom skapar vi ett djupare och mer långsiktigt samarbete med kunderna.

För närvarande har vi fyra maskiner under produktion av vilka två kommer gå till ordern från Sydostasien. Vi har stark tillförsikt om att fler ordrar är på ingående och planerar för närvarande inköp för ytterligare produktion för nästa år.

Vår organisation börjar också sätta sig och vi har en trygghet idag i att vi kan producera och leverera maskiner i en omfattning som inte var möjlig tidigare. Aerowash har nu ett starkt koncept och en samsvetsad organisation som är redo att ta sig an nästa steg.

Stockholm den 30 november 2022

Niklas Adler, vd

Tel: 073-679 39 37

Krickvägen 22, 803 09 Gävle

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning