Pressmeddelanden

Delårsrapport januari - september 2017

Kvartal 3, 2017 

Kvartal 3 i sammandrag.

·  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 724 219 kr.
·  Rörelseresultat för perioden uppgick till -806 969 kr.
·  Resultat efter finansiella poster uppgick till -890 498 kr.
·  Resultat efter skatt uppgick till -890 498 kr.
·  Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr.
·  Likvida medel per den 30 september 2017 uppgick till -1 145 709 kr.
·  Eget kapital per den 30 september 2017 uppgick till 4 524 318 kr.  

Kvartal 1-3, 2017 

Kvartal 1-3 i sammandrag. 

·  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 900 683 kr.
·  Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 863 387 kr.
·  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 014 520 kr.
·  Resultat efter skatt uppgick till -3 014 520 kr.
·  Resultat per aktie uppgick till -1,36 kr. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Bolaget får order på tre system från kanadensisk distributör med leverans till Air Canada.
  • Bolaget lämnar in patentansökan avseende kärnteknologi och kärnfunktioner.
  • Bolaget deltar och sponsrar ISS Global Aviation Conference.
  • Emission av 100 000 teckningsoptioner till Bolagets personal genomförs enligt årsstämmans beslut.
  • Lansering av Bolagets nya produkt - AW 12.
  • Bolaget lanserar ny hemsida.
  • Bolaget upptar lån på totalt 1,3 MSEK från bl a Nordic Ground Support Holding AB och No Fear Invest AB som båda är aktieägare i Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Bolaget tecknar exklusivt distributionsavtal för Spanien och Portugal med AirRail SL.
  • Extra bolagsstämma beslutar om nyemission om 6 MSEK i aktier och 3 MSEK i optioner.


VD har ordet

Det tredje kvartalet var två sommarmånader till trots ett mycket händelserikt kvartal för bolaget. Under augusti månad lanserade vi vår helt nyutvecklade tvättrobot; AW12. Med lanseringen av nya AW12 har vi tagit ett mycket stort steg. Vi befinner oss nu i teknologisk framkant inom detta nischsegment.

Under augusti fick vi också vår första order på det nya systemet. Vår kanadensiska distributör lade då en beställning på tre system med Air Canada som slutkund. Ordern har gett ett stort gensvar i industrin, särskilt på den stora nordamerikanska marknaden.

Våra marknadssatsningar i övrigt har resulterat i att kännedomen om Bolaget och Aerowash-produkten successivt ökar och vi får nu löpande förfrågningar från hela världen från presumtiva kunder och partners. En uttalad strategi har varit att etablera samarbeten med starka lokala partners. Efter utgången av tredje kvartalet 2017 har Bolaget tecknat ett nytt distributions-avtal med AirRail S.L avseende Spanien och Portugal. Sedan tidigare under 2017 har vi MoUs undertecknade med partners för bl a Kina och Indien. Vår målsättning är att under första halvåret 2018 ha etablerade distributions/försäljningskanaler på flertalet av de största marknaderna i Europa, Mellan-östern, Asien samt Nordamerika.

Under tredje kvartalet lämnade bolaget in en patentansökan. I ansökan söker vi skydd för den kärnteknologi och de kärnfunktioner som ingår i den nya AW12. En ny hemsida togs också fram under kvartalet.

På produktionssidan innebar ordern från Air Canada att arbetet med tillverkning av tre nya system påbörjades under september månad. Samarbeten med viktiga underleverantörer och konsulter har fördjupats och vi förbereder oss för att ha en produktionskapacitet på två system per månad när vi går in i 2018.

Personligen anser jag att bolaget under tredje kvartalet bevisat att vi är på rätt väg och följer den utstakade planen (bl.a genom lansering av nytt system, genombrottsorder samt patentansökan). Vi har en liten men stark och väldigt dedikerad organisation. Tack vare det arbete som lagts ned och de investeringar som tagits är vi nu redo för nästa steg, vilket innebär att i större skala tillverka och sälja AW12 för en global marknad. Vår målsättning för 2018 är att sälja 8-10 system och nå god lönsamhet med sådana försäljningsvolymer.

Mot bakgrund av detta och för att kunna tillförsäkra erforderligt rörelsekapital inför leveransen till Air Canada och för att kunna möta förmodade leveranser under nästa år har styrelsen beslutat föreslå en nyemission av Units om 6 + 3 MSEK. Företrädesemissionen är säkerhetsställd med cirka 2,6 MSEK (cirka 43 %) via teckningsåtaganden från större aktieägare.

Med ny produkt, genombrottsorder, utökade marknadssatsningar samt förstärkt rörelse-kapital i ryggen (efter nyemission) ser framtiden mycket ljus ut för Aerowash.

Stockholm den 8 november 2017

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning