Pressmeddelanden

Delårsrapport för Aerowash AB

Kvartal 2, 2018 

Kvartal 2, 2018 i sammandrag.

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 308 493 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 044 599 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 221 776 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -2 221 776 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,67 kr.
 •  Likvida medel per den 30 juni 2018 uppgick till 30 410 kr.
 •  Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 8 089 967 kr.  

Första halvåret, 2018 

Första halvåret, 2018 i sammandrag. 

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 9 923 250 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 998 785 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 207 427 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -4 207 427 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,26 kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018 

 • Bolaget ingår avtal med Airbus avseende Tool Approval.
 • Bolaget ingår villkorat avtal med grupp professionella investerare för en riktad emission av aktier för minst 4 miljoner kronor och max 5 miljoner kronor.
 • Bolaget avslutar teckningsoptionsprogram TO 1 med en teckningsgrad om 99,6 procent.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Bolaget beslutar om en riktad nyemission på 5,2 miljoner kronor till de professionella investerare bolaget tidigare ingått avtal med. Emissionen genomförs med 10 % rabatt jämfört med aktuell börskurs.

VD har ordet 

Vi kan se tillbaka på ett händelserikt första halvår för Aerowash.

Jämfört med förra året ökar försäljningen kraftigt. Första halvåret 2018 var de totala försäljningsintäkterna knappt 10 MSEK att jämföra med 3,2 MSEK samma period förra året.

I maj månad tecknade vi ett avtal med Airbus avseende "Tool Approval". Efter genomförd och godkänd verifieringsprocess kommer Airbus att lägga in AW 12 i underhållsmanualen för Airbus flygplan samt i Airbus verktygs- och utrustningsmanual. Som jag tidigare sagt är jag övertygad om att ett godkännande från Airbus kommer bidra till fler affärer och skapa ytterligare trovärdighet för bolaget och AW12.

Steg 1 (teknisk verifiering) har nu avslutats utan anmärkningar. Det som återstår är verifiering i operativ miljö (steg 2). Denna verifiering är planerad att ske under hösten.

Under juni månad genomfördes en fördjupad systemutbildning för Air Canada. Samtidigt med denna utbildning genomfördes en demonstration av AW 12 hos Air Canada i Toronto för vår USA-distributör.

I juni månad avslutades bolagets teckningsoptionsprogram, TO 1. Nyttjandegraden var 99,6 procent och bolaget tillfördes cirka 2 MSEK genom den emissionen.

I maj månad ingick bolaget även ett villkorat avtal med en grupp professionella investerare för en riktad emission av aktier. Emissionen genomfördes sedan i augusti till en teckningskurs av 7,90 kr. Genom den emissionen tillfördes bolaget cirka 5,2 MSEK.

Tack vare de kraftfulla marknadsinsatser som gjorts så ser marknadsläget mycket positivt ut nu när vi går in i hösten 2018. Vi har framför oss ett flertal inplanerade visningar av AW12 i operativ miljö, ett flertal affärsförhandlingar samt förhoppningsvis ett godkännande från Airbus.

Som tidigare kommunicerats ser den Nordamerikanska marknaden mycket stark ut. Fokus kommer ligga på den samt på de marknader där vi har etablerade samarbeten.

Mot bakgrund av att vi nu går in i en mycket intensiv försäljningsfas med ett flertal demonstrationer och förhandlingar står vi fast vid målet om att sälja 8-10 tvättrobotar under 2018. Utfallet av pågående försäljningsaktiviteter kommer vi kunna se först under slutet av året.

Avslutningsvis vill jag än en gång tacka för förtroendet från våra aktieägare.

Stockholm den 30 augusti 2018

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018. 

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning