Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké för 2022

Sammandrag bokslutskommuniké 2022 med VD-ord

Kvartal 4 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 798 Kkr (1 697 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 104 Kkr (-3 307 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 605 Kkr (-3 357 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -328 Kkr (-1 358 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 kr (-0,14 kr).
 • Likvida medel per den 31 december 2022 uppgick till 621 Kkr (2 698 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 december 2022 uppgick till 24 757 Kkr (28 717 Kkr).

Kvartal 1-4 i sammandrag

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17 581 Kkr (9 680 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -4 240 Kkr (-9 223 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 175 Kkr (-10 935 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 898 Kkr (-8 940 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,41 kr (-0,94 kr).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Aerowash ingår den 31 oktober 2022 ett aktieöverlåtelseavtal med Novak Aviation LLC om överlåtelse av Bolagets helägda dotterbolag Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc. Köpeskillingen uppgår till 16,5 miljoner USD kontant. Tillträde och betalning beräknades ske omkring mitten av december 2022.
 • Novak Aviation LLC meddelar att man avser fullfölja förvärvet men att man behöver mer tid för att slutföra överlåtelsen.
 • Aerowash erhåller order från partner i Sydostasien. Ordervärdet uppgår till cirka 9,3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Novak Aviation förklarar begäran om mer tid med att en ankarinvesterare oväntat drog sig ur. Novak Aviation har därför nu anlitat en finansiell rådgivare, en amerikansk investmentbank, med syfte att säkra finansiering för att kunna slutföra förvärvet i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Aerowash styrelse har godkänt en förlängning av avtalet där tillträde och betalning beräknas ske senast i slutet av april 2023.
 • Bolaget tar upp ett brygglån på 4 MSEK för att stärka rörelsekapitalet.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Jämfört med 2021 uppvisar vi för 2022 betydligt bättre siffror. Nettoomsättningen ökade från 9,7 MSEK för 2021 till 17,6 MSEK för 2022. EBITDA-resultatet förbättrades från -7 MSEK för 2021 till -1 MSEK för 2022, vilket framför allt kan tillskrivas att vi har en "lean" och kostnadseffektiv organisation.

Under fjolåret kunde vi efter två års utvecklingsarbete driftsätta vår senaste modell - AW3. Som jag tidigare nämnt har vi med AW3 kraftigt förbättrat användarvänlighet och automation, räckvidd och flexibilitet samt drifttider. Maskinens kapacitet och effektivitet överträffade våra förväntningar.

Maskinens prestanda tillsammans med dry-wash vätskan innebär att vi nu erbjuder ett unikt attraktivt helhetskoncept för tvätt av flygplan, där ledorden är ökad effektivitet och miljövänlighet.

I november månad fick vi en genombrottsorder på två maskiner från vår partner i Sydostasien. Vi har under senare tid märkt ett ökat intresse för vår lösning, särskilt från kunder i Asien och olika länder i Mellanöstern. Jag har en stark tilltro till att Aerowash under 2023 kommer att växa betydligt. Vår position i marknaden har aldrig varit starkare och flygindustrin har äntligen repat sig från Covid-pandemins enorma påverkan på branschen som helhet.

Under fjolåret lade vi mycket tid och resurser på transaktionsprocessen i USA. Den 31 oktober undertecknades ett aktieöverlåtelseavtal med Novak Aviation avseende överlåtelse av de tre dotterbolagen (Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc.) för en köpeskilling om 16,5 MUSD.

Tyvärr så drog sig en av köparbolagets ankarinvesterare oväntat ur. Detta har medfört förseningar i tillträde och betalning. I januari i år meddelade köparbolaget att en amerikansk investmentbank hade anlitats för att säkra finansieringen för utköpet. Jag har personligen under senare tid haft återkommande kontakter med investmentbanken. Arbetet med att säkra finansieringen pågår för fullt. Det finns därför goda förhoppningar att transaktionen ska kunna slutföras i slutet av april som tidigare kommunicerats.

Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för ert tålamod och tro på Aerowash.

Stockholm den 28 februari 2023

Niklas Adler, VD

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning