Pressmeddelanden

Beslut om riktad nyemission fattat

Styrelsen i Aerowash har med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2018 beslutat om en riktad emission av B-aktier om totalt 9 820 050 kronor. Antal B-aktier som emitteras är 577 650 st och emissionskurs är 17 kr, vilket motsvarar 17 % rabatt mot volymviktad kurs i marknaden mellan den 3 - 18 december 2018. Emissionen motsvarar en utspädning om 11,7%. Totalt antal aktier ökar från 4 360 477 st till 4 938 127 varav 200 000 är aktier av serie A. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 600 000 kr.

Skälet till att Aerowash genomfört en riktad nyemission är för att omedelbart kunna påbörja produktionen av ordern på fem stycken enheter AW 12 som ska levereras till USA, med start första kvartalet 2019. 

Emissionen har gjorts genom en accelererad bookbuilding-process. Bland större aktietecknare i emissionen märks Leif GW Persson AB som tecknade för drygt 2 miljoner, Tommy Ure, Stefan Hellberg, Eastbridge AB, Wilhelm Risberg. Totalt riktade sig emissionen till 19 stycken investerare.

Styrelsen anser kursen 17 kr är marknadsmässig mot bakgrund av den kraftiga kursuppgång som varit den senaste veckorna samt det relativt stora emissionsbeloppet.

Emissionen beräknas kunna registreras i början på januari 2019 och aktierna beräknas kunna bokas ut via Euroclear ca en vecka därefter.

"Jag är glad över att vi nu omedelbart kan dra igång våra planer för leveranserna av vår största order hittills. Det är också kul att det är en del gamla aktieägare som deltagit, dels att ett antal nya kapitalstarka som tillkommit.", säger Niklas Adler, VD.

Partner Fondkommission AB har varit finansiell rådgivare i transaktionen.

MAR

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning
2017-05-02
Regulatorisk
2017-04-20
Regulatorisk

Ett Memorandum of Understanding (MoU) har idag undertecknats med ett kinesiskt distributionsbolag avseende den kinesiska marknaden. MoUn innebär att bolaget nu har försäljningsrepresentation på den kinesiska marknaden.

2017-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 5 maj 2017, klockan 16.00 i bolagets lokaler på Katarinavägen 20 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 28 april 2017, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 28 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm eller per e-post till niklas.adler@aerowash.com. 

2017-04-05
Regulatorisk
2017-02-16
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET (oktober - december 2016)

Fjärde kvartalet i sammandrag. Då koncernen bildades under innevarande period saknas jämförelsetal från tidigare perioder.

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 094 383 kr.
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till -607 600 kr.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -636 925 kr.
  • Resultat efter skatt uppgick till -484 025 kr.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr.
  • Periodens kassaflöde uppgick till 5 718 654 kr.
  • Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 4 299 571 kr.
  • Eget kapital per den 31 december 2016 uppgick till 8 240 879 kr.
<<
1
...
5
6
7