Pressmeddelanden

Aerowash har genomfört en kvittningsemission för att erlägga aktiebaserad ersättning till garanter i företrädesemission

Aerowash AB (publ) ("Bolaget" eller "Aerowash") genomförde en företrädesemission i juni 2021. Emissionen var garanterad av ett garantikonsortium som hade rätt till garantiersättning. Garanterna kunde välja om de önskade betalt kontant eller i form av aktier. Vissa garanter valde betalning i form av aktier.

Mot bakgrund av detta genomfördes en kvittningsemission den 31 augusti 2021 om 45 728 B-aktier, motsvarande 388 689 kronor med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 juni 2021. Efter nyemissionen uppgår antalet B-aktier till 9 363 241 och antalet A-aktier till 200 000. Aktiekapitalet uppgår till 9 563 241 kronor efter ökning.

Denna information är sådan som Aerowash är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-01 11:06 CET.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

2022-05-31
Regulatorisk

Sammandrag med VD-ord

Kvartal 1, 2022

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 855 Kkr.
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 1 121 Kkr.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 820 Kkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 820 Kkr.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,09 kr.
  • Likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 2 093 Kkr.
  • Eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till  29 507 Kkr.
2022-05-30
Regulatorisk

Som tidigare rapporterats var mässan i Dallas mycket lyckad. Ett flertal flygbolag har begärt demonstrationer. US Aviation tillsammans med Aerowash planerar att påbörja dessa demonstrationer under de kommande månaderna.

2022-05-23
Regulatorisk
2022-05-23
Regulatorisk
2022-02-28
Regulatorisk

Sammandrag bokslutskommuniké 2021 med VD-ord

1
2
...
10
>>