Pressmeddelanden

Aerowash AB (publ) kallar till extra bolagsstämma och föreslår företrädesemission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775 ("Aerowash" eller "Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma tisdagen den 31 oktober 2017 beslutar om en företrädesemission om högst 1 111 605 aktier av serie B, samt högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption ("Units"). Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 6,0 MSEK före emissionskostnader (beräknas uppgå till ca 0,7 MSEK). I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst 370 535 SEK och högst 3 MSEK.

Bakgrund

Den 31 augusti 2017 meddelades att Bolaget erhållit en order för tre stycken andra generationens tvättrobotar (AW II) från den kanadensiska agenten för leverans till deras kund Air Canada. En mängd andra förfrågningar har inkommit och hanteras löpande av Bolaget. För att kunna tillförsäkra erforderligt rörelsekapital inför leveransen till Air Canada och för att kunna möta förmodade leveranser under nästa år har styrelsen beslutat föreslå en nyemission av Units om 6 + 3 MSEK.  

Teckningsåtagande

Företrädesemissionen är säkerhetsställd med ca 2,5 MSEK (ca 42 %) via teckningsåtaganden från större aktieägare.

Huvudsakliga villkoren för företrädesemissionen

Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid sex (6) innehavda aktier per avstämningsdagen den 8 november 2017, oavsett innehavd serie, berättigar till teckning av en (1) Unit. En befintlig aktie ger således en (1) uniträtt och det krävs sex (6) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit.

  • Teckningskursen uppgår till 16,20 SEK per Unit bestående av tre (3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption, varvid aktierna emitteras till en teckningskurs motsvararande 5,40 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 8 november 2017.
  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att delta i emissionen är den 6 november 2017. Första dag exklusive rätt att deltaga i emissionen är den 7 november 2017.
  • Teckning av Unit med stöd av uniträtter ska ske under perioden från och med den 10 november 2017 till och med den 24 november 2017, genom samtidig betalning. Teckning av Units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tidsperiod och betalas inom tre (3) bankdagar från det att styrelsen beslutat om tilldelning.
  • Handel med uniträtter äger rum på Aktietorget under perioden från och med den 10 november 2017 till och med den 22 november 2017.
  • Handel med BTU:er äger rum på Aktietorget under perioden från och med den 10 november 2017 och fram till dess att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
  • Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med den 4 juni 2018 till och med den 15 juni 2018 teckna en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 60 procent av volymvägd genomsnittlig handelskurs för Bolagets aktie under 10 handelsdagar innan den 1 juni 2018, dock högst 8,10 SEK och lägst aktiens kvotvärde.

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett Informationsmemorandum innan teckningstiden inleds.

Informationsmemorandumet kommer kunna laddas ned från www.aerowash.com samt från www.partnerfk.se.

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB

Kontakt

Aerowash AB (publ)

Niklas Adler, VD.
Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.se

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.se

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

MAR

Denna information är sådan information som Aerowash AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Filer för nedladdning