Pressmeddelanden

2018-01-10

Aerowash AB (publ) (härefter "Aerowash" eller "Bolaget") genomförde nyligen en företrädesemission av 370 535 units, motsvarande 6 002 667 SEK. Registrering av 370 535 teckningsoptioner TO 1 B med ISIN-kod SE0010546739 har skett hos Bolagsverket. Handeln med TO 1 B kommer att inledas den 17 januari 2018.

2017-11-28
Regulatorisk

Aerowash AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som löpte fram till den 24 november 2017. Företrädesemissionen har övertecknats med 24% och tillför Bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader.

2017-11-09
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775 ("Aerowash" eller "Bolaget") har den 31 oktober 2017 beslutat om en företrädesemission om högst 1 111 605 aktier av serie B, samt högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption ("Units").

2017-11-08
Regulatorisk

Kvartal 3, 2017 

Kvartal 3 i sammandrag.

·  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 724 219 kr.
·  Rörelseresultat för perioden uppgick till -806 969 kr.
·  Resultat efter finansiella poster uppgick till -890 498 kr.
·  Resultat efter skatt uppgick till -890 498 kr.
·  Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr.
·  Likvida medel per den 30 september 2017 uppgick till -1 145 709 kr.
·  Eget kapital per den 30 september 2017 uppgick till 4 524 318 kr.  

Kvartal 1-3, 2017 

Kvartal 1-3 i sammandrag. 

·  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 900 683 kr.
·  Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 863 387 kr.
·  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 014 520 kr.
·  Resultat efter skatt uppgick till -3 014 520 kr.
·  Resultat per aktie uppgick till -1,36 kr. 

2017-10-31
Regulatorisk

Extra bolagsstämman har idag beslutat om emission av högst 1 111 605 aktier av serie B ("Aktierna") och högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptionerna"). Aktierna och Teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) Aktier och en (1) Teckningsoption ("Unit").

2017-10-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Katarinavägen 20 i Stockholm.

<<
1
...
6
7
8
9
...
11
>>