Pressmeddelanden

2018-08-30
Regulatorisk

Kvartal 2, 2018 

Kvartal 2, 2018 i sammandrag.

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 2 308 493 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 044 599 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 221 776 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -2 221 776 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,67 kr.
 •  Likvida medel per den 30 juni 2018 uppgick till 30 410 kr.
 •  Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 8 089 967 kr.  

Första halvåret, 2018 

Första halvåret, 2018 i sammandrag. 

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 9 923 250 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 998 785 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 207 427 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -4 207 427 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,26 kr.
2018-08-01
Regulatorisk

Styrelsen i Aerowash har med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj 2018 beslutat om en riktad emission av B aktier om 5,2 mkr. Antal B aktier som emitteras är 658 228 st och emissionskurs är 7,90 kr, vilket motsvarar 10% rabatt mot volymviktad kurs i marknaden mellan den 13 - 26 juli 2018. Emissionen motsvarar en utspädning om 15,1%. Totalt antal aktier ökar från 3 703 979 till 4 362 207 st varav 200 000 är aktier serie A. Emissionskostnaderna uppgår till 300 000 kr.

2018-06-04
Regulatorisk

Teckningskursen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") optionsserie TO 1 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 5,40 SEK per aktie av serie B. Anmälningsperioden inleds 4 juni och pågår till och med den 15 juni 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i Aerowash till en teckningskurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 100 000 kr). 

2018-05-30
Regulatorisk

Den 30 maj 2018 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

2018-05-30
Regulatorisk

Kvartal 1, 2018 

Kvartal 1, 2018 i sammandrag.

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 614 757 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 954 186 kr. 
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 985 651 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -1 985 651 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,60 kr.
 •  Likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till 831 946 kr.
 •  Eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till 8 320 785 kr.  

Kvartal 1, 2017 

Kvartal 1, 2017 i sammandrag. 

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 550 301 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -930 778 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -977 434 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -770 093 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,35 kr.
2018-05-04
Regulatorisk

Aerowash har tecknat ett avtal med Airbus. Avtalet innebär att Aerowash kommer att genomgå en verifieringsprocess med Airbus i två steg. Först görs en teknisk verifiering av produkten AW 12, och sedan görs en verifiering i operativ miljö. Efter genomförd och godkänd verifieringsprocess kommer Airbus att lägga in AW 12 i underhållsmanualen för Airbus flygplan samt i Airbus verktygs- och utrustningsmanual. Verifieringsprocessen beräknas avslutas under 2018. Airbus tillsammans Boeing dominerar världsmarknaden för flygplan.

1
2
3
4
5
6