Pressmeddelanden

2017-11-09
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775 ("Aerowash" eller "Bolaget") har den 31 oktober 2017 beslutat om en företrädesemission om högst 1 111 605 aktier av serie B, samt högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption ("Units").

2017-11-08
Regulatorisk

Kvartal 3, 2017 

Kvartal 3 i sammandrag.

·  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 724 219 kr.
·  Rörelseresultat för perioden uppgick till -806 969 kr.
·  Resultat efter finansiella poster uppgick till -890 498 kr.
·  Resultat efter skatt uppgick till -890 498 kr.
·  Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr.
·  Likvida medel per den 30 september 2017 uppgick till -1 145 709 kr.
·  Eget kapital per den 30 september 2017 uppgick till 4 524 318 kr.  

Kvartal 1-3, 2017 

Kvartal 1-3 i sammandrag. 

·  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 900 683 kr.
·  Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 863 387 kr.
·  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 014 520 kr.
·  Resultat efter skatt uppgick till -3 014 520 kr.
·  Resultat per aktie uppgick till -1,36 kr. 

2017-10-31
Regulatorisk

Extra bolagsstämman har idag beslutat om emission av högst 1 111 605 aktier av serie B ("Aktierna") och högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptionerna"). Aktierna och Teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) Aktier och en (1) Teckningsoption ("Unit").

2017-10-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Katarinavägen 20 i Stockholm.

2017-10-16
Regulatorisk

Styrelsen i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775 ("Aerowash" eller "Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma tisdagen den 31 oktober 2017 beslutar om en företrädesemission om högst 1 111 605 aktier av serie B, samt högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption ("Units"). Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 6,0 MSEK före emissionskostnader (beräknas uppgå till ca 0,7 MSEK). I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst 370 535 SEK och högst 3 MSEK.

<<
1
...
12
13
14
15
16
>>