Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Aerowash AB

Den 5 maj 2017 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9)

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet (punkt 10)

Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 11 och 12) 

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med 1,5 prisbasbelopp till styrelseordförande samt med vardera 1 prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslutades att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkterna 13 och 14) 

Beslutades att Niklas Adler, Jan Nilsson, Christian Kronegård samt Johan Lundquist omväljs som styrelseledamöter samt att nyval görs av Joakim Adler. Beslutades att Jan Nilsson omväljs som styrelseordförande. Beslutades att Tomas Nöjd omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 15)

Beslutades att ersättningen till bolagsledningen ska vara marknadsmässig och omförhandlas årligen.

Riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2017/2019 (punkt 16)

Beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 1. Antal emitterade teckningsoptioner
  Bolaget ska utge högst 100 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 100 000 nya B-aktier.
 1. Rätt att förvärva Teckningsoption
  Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda nyckelpersoner i koncernen vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
 1. Emissionskurs
  Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Beräkningen ska baseras på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 200 procent av den volymviktade kursen för bolagets aktie de 10 dagar som ligger närmast före och inklusive dagen för årsstämman.

   
 2. Tid för teckning
  Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 8 maj 2017 till den 19 maj 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

   
 3. Tilldelningsbeslut och betalning
  Styrelsen beslutar om tilldelning. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 31 maj 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

   
 4. Ökning av aktiekapitalet
  Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 100 000 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.  

Beslutet fattades med biträde av samtliga aktier och röster som var företrädda vid stämman.

Emissionsbemyndigande (punkt 17) 

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en ökning av aktiekapitalet med högst 30 procent.

Beslutet fattades med biträde av samtliga aktier och röster som var företrädda vid stämman.

Styrelsen

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm

www.aerowash.com

Om Aerowash AB

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning
2017-05-08
Regulatorisk

Den 5 maj 2017 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

2017-05-02
Regulatorisk
2017-04-20
Regulatorisk

Ett Memorandum of Understanding (MoU) har idag undertecknats med ett kinesiskt distributionsbolag avseende den kinesiska marknaden. MoUn innebär att bolaget nu har försäljningsrepresentation på den kinesiska marknaden.

2017-04-05
Regulatorisk

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma fredagen den 5 maj 2017, klockan 16.00 i bolagets lokaler på Katarinavägen 20 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 28 april 2017, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 28 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Katarinavägen 20, 116 45 Stockholm eller per e-post till niklas.adler@aerowash.com. 

2017-04-05
Regulatorisk
2017-03-27

Nordic Ground Support Holding AB har den den 27 mars 2017 avyttrat 9 466 B-aktier i Aerowash AB (publ) till Niklas Adler genom Adler Invest AB och 9 466 B-aktier till Joakim Adler genom Nesher Invest A/S.

2017-02-23

I februari närvarade vi vid Singapore Airshow. Vi hade ett flertal givande möten med representanter från flygplatser och flygbolag, flygplanstillverkare, service- och underhållsbolag samt diskussioner med ett antal olika potentiella partners. I Asien finns ett stort behov av att effektivisera underhållsrutiner då antalet flygplan i regionen förväntas nästan tredubblas de kommande 20 åren, från 6.350 flygplan 2015 till 16.970 flygplan 2035.

2017-02-16
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET (oktober - december 2016)

Fjärde kvartalet i sammandrag. Då koncernen bildades under innevarande period saknas jämförelsetal från tidigare perioder.

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 094 383 kr.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -607 600 kr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -636 925 kr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -484 025 kr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 5 718 654 kr.
 • Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 4 299 571 kr.
 • Eget kapital per den 31 december 2016 uppgick till 8 240 879 kr.
<<
1
...
8
9
10
11
>>