Pressmeddelanden

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Aerowash AB (publ)

Den 15 juni 2018 avslutades nyttjandeperioden för Aerowash AB (publ):s ("Aerowash" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 369 160 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om 99,6 procent. TO 1 berättigade till teckning av en ny aktie av serie B för 5,40 kr varvid emitteras 369 160 nya B aktier. I emissionen tillförs Bolaget därmed cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader. De nya B-aktierna beräknas kunna handlas från och med 5 juli 2018.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 369 160 SEK från 3 334 819 SEK till 3 703 979 SEK. Totalt antal aktier i Aerowash ökar från 3 334 819 till 3 703 979.

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning