Pressmeddelanden

Halvårsrapport för Aerowash

Kvartal 2, 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 678 (2 308) Kkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 189 (-2 045) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 247 (-2 222) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 247 (-2 222) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,67) kr.
 • Likvida medel per 30 juni 2019 uppgick till 263 Kkr.
 • Kundfordringar per 30 juni 2019 uppgick till 2 337 Kkr.
 • Eget kapital per 30 juni 2019 uppgick till 15 414 Kkr. 

Första halvåret, 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 374 (9 923) Kkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 411 (-3 999) Kkr.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 567 (-4 207) Kkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -3 567 (-4 207) Kkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,72 (-1,26) kr.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Aerowash etablerar ett amerikanskt dotterbolag
 • Aerowash tecknar agentavtal för Kuwait
 • Aerowash tecknar agentavtal för Pakistan
 • Aerowash tecknar agentavtal för Förenade Arabemiraten, Saudiarabien samt Oman

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Aerowash tecknar agentavtal för den afrikanska kontinenten
 • Aerowash tecknar distributionsavtal för Japan

VD har ordet

Andra kvartalets omsättning är ungefär på samma nivå som förra året. Kostnadsmassan är också relativt intakt. Såväl kortfristiga som långfristiga skulder har minskat jämfört med samma period förra året. Under perioden färdigställdes en ny AW 12. Denna maskin är i rapporten upptagen som en lagertillgång. 

Under andra kvartalet påbörjades tester och demonstrationer i Atlanta av så kallad dry wash. Demonstrationer och tester har sedan fortsatt under sommaren. Överlag har utfallet av demonstrationerna och testerna varit mycket positivt. Intresset från den amerikanska marknaden är väldigt stort. För att ytterligare stärka vår position på marknaden etablerade vi ett helägt amerikanskt dotterbolag under perioden. All försäljning på den nordamerikanska marknaden sker nu genom dotterbolaget. 

För att optimera AW 12 för drywash krävs vissa ytterligare anpassningar som innebär att de av US Aviation beställda maskinerna kommer att vara färdigställda under fjärde kvartalet i år. Successiv betalning för beställningen sker mot överenskommen betalningsplan. Per den 30 juni har 10 procent fakturerats och intäktsförts. 

Utöver satsningen på USA gjordes under perioden en ökad satsning på Mellanöstern och Asien. Under andra kvartalet och därefter har agent- och distributionsavtal tecknats för Kuwait, Pakistan, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Oman samt Japan. Därutöver har ett exklusivt agentavtal tecknats för den afrikanska kontinenten. Totalt omfattas 54 stater av det avtalet. Efter de ansträngningar som gjorts har vi idag ett globalt partnernätverk vilket är absolut nödvändigt för ett litet exportbolag som Aerowash. Partners behövs både för försäljning och för eftermarknad/kundsupport.

Här hemma jobbar vi med att förstärka organisationen. Vi siktar på att under hösten anställa två till tre ingenjörer. Under hösten kommer vi lägga mycket fokus på den nordamerikanska marknaden. Det finns möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet med US Aviation och aktivt driva försäljningen tillsammans med dem. 

Vi har även offerter ute på andra marknader och siktar givetvis på orderkonvertering. Tack vare det partnernätverk vi byggt upp har vi nu en helt annan säljkraft jämfört med bara ett halvår tillbaka.

I oktober deltar vi i Inter Airport Europe som är en mässa för utrustning för flygplatser. Vi kommer ha en AW 12 på plats för demonstrationer. 

I VD-ordet till bokslutskommunikén redogjorde jag för de mål vi då hade för 2019. Dessa mål ligger fast. Framtiden ser ljus ut för Aerowash.

Stockholm den 30 augusti 2019

Niklas Adler, VD

 

Tel: 073-679 39 37
E-post: niklas.adler@aerowash.com

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Filer för nedladdning
2020-06-22

Den 18 juni 2020 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

2020-06-07

Aerowash AB (publ) har tecknat ett konvertibelt låneavtal om tretton miljoner SEK för att finansiera den fortsatta expansionen samt refinansiera det existerande brygglånet om sju miljoner SEK som förfaller i augusti.

2020-05-14
Regulatorisk

Kvartal 1, 2020 i sammandrag.  

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till 16 156 Kkr (3 697 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 2 658 Kkr (-1 222 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 337 Kkr (-1 320 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 329 Kkr (-1 320 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr (-0,27 kr).
 • Likvida medel per den 31 mars 2020 uppgick till 473 Kkr (3 317 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 mars 2020 uppgick till 13 669 Kkr (17 698 Kkr).
2020-05-13
Regulatorisk

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 18 juni 2020, klockan 14.00 i Partner Fondkommissions lokaler på Smålandsgatan 10 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 12 juni 2020, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 12 juni 2020. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Krickvägen 22, 803 09 Gävle eller per e-post till niklas.adler@aerowash.com

2020-05-08
Regulatorisk
2020-05-08

Aerowash AB (publ) ingick den 26 november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen"). 

2020-02-28

Kvartal 4 2019 i sammandrag.  

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 230 Kkr (2 340 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 947 Kkr (-2 330 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 014 Kkr (-2 452 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 128 Kkr (-2 090  Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,43 kr(-0,48 kr).
 • Likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 5 225 Kkr (543 Kkr).
 • Eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 11 366 Kkr (9 769 Kkr). 

Kvartal 1-4 2019 i sammandrag.

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10 937 Kkr (14 459 Kkr).
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till -9 014 Kkr (-8 818 Kkr).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 371 Kkr (-9 289 Kkr).
 • Resultat efter skatt uppgick till -7 485 Kkr (-7 323 Kkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,52 kr(-1,68 kr)
2020-02-27
Regulatorisk

Aerowash AB (publ) ingick den 26 november 2019 en avsiktsförklaring (LOI) med bolagets amerikanska distributör US Aviation Services Corp avseende försäljning av de helägda dotterbolagen Nordic Aerowash Equipment AB, N.A.S. Services Oy samt Aerowash US Inc ("Rörelsen"). 

2020-02-27

Denna vecka kommer fyra stycken AW12 skeppas från Sverige till USA. Leveransen är den första fullskaliga leveransen av den nyutvecklade "dry wash"-versionen av AW12. Systemen kommer levereras till Delta Airlines i USA. Delta Airlines är världens näst största flygbolag sett till antalet flygplan.

1
2
...
10
>>