Pressmeddelanden

2018-06-04
Regulatorisk

Teckningskursen i Aerowash AB (publ) ("Aerowash" eller "Bolaget") optionsserie TO 1 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 5,40 SEK per aktie av serie B. Anmälningsperioden inleds 4 juni och pågår till och med den 15 juni 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i Aerowash till en teckningskurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 100 000 kr). 

2018-05-30
Regulatorisk

Den 30 maj 2018 hölls årsstämma i bolaget. Nedan följer en sammanfattning av fattade beslut på årsstämman.

2018-05-30
Regulatorisk

Kvartal 1, 2018 

Kvartal 1, 2018 i sammandrag.

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 7 614 757 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -1 954 186 kr. 
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 985 651 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -1 985 651 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,60 kr.
 •  Likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till 831 946 kr.
 •  Eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till 8 320 785 kr.  

Kvartal 1, 2017 

Kvartal 1, 2017 i sammandrag. 

 •  Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 550 301 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -930 778 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -977 434 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -770 093 kr. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,35 kr.
2018-05-04
Regulatorisk

Aerowash har tecknat ett avtal med Airbus. Avtalet innebär att Aerowash kommer att genomgå en verifieringsprocess med Airbus i två steg. Först görs en teknisk verifiering av produkten AW 12, och sedan görs en verifiering i operativ miljö. Efter genomförd och godkänd verifieringsprocess kommer Airbus att lägga in AW 12 i underhållsmanualen för Airbus flygplan samt i Airbus verktygs- och utrustningsmanual. Verifieringsprocessen beräknas avslutas under 2018. Airbus tillsammans Boeing dominerar världsmarknaden för flygplan.

2018-04-27
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ)

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 30 maj 2018, klockan 16.00 i bolagets lokaler på Hammarby Fabriksväg 23 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 23 maj 2018, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 23 maj 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm eller per e-post till niklas.adler@aerowash.com. 

2018-02-28
Regulatorisk

Kvartal 4, 2017 

Kvartal 4 i sammandrag.

 •  Intäkter för perioden uppgick till 7 678 447 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -456 964 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -699 986 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till 338 355 kr.
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,15 kr.
 •  Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 1 512 462 kr.
 •  Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 10 354 904 kr.  

Kvartal 1-4, 2017 

Kvartal 1-4 i sammandrag. 

 •  Intäkter för perioden uppgick till 17 529 554 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 322 256 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 714 957 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -2 676 167 kr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,20 kr.
1
2
3
4
5
6