Pressmeddelanden

2018-04-27
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Aerowash AB (publ)

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), 559053-2775, kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 30 maj 2018, klockan 16.00 i bolagets lokaler på Hammarby Fabriksväg 23 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast den 23 maj 2018, dels ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde senast den 23 maj 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Aerowash AB (publ.), Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm eller per e-post till niklas.adler@aerowash.com. 

2018-02-28
Regulatorisk

Kvartal 4, 2017 

Kvartal 4 i sammandrag.

 •  Intäkter för perioden uppgick till 7 678 447 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -456 964 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -699 986 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till 338 355 kr.
 •  Resultat per aktie uppgick till 0,15 kr.
 •  Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 1 512 462 kr.
 •  Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 10 354 904 kr.  

Kvartal 1-4, 2017 

Kvartal 1-4 i sammandrag. 

 •  Intäkter för perioden uppgick till 17 529 554 kr.
 •  Rörelseresultat för perioden uppgick till -3 322 256 kr.
 •  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 714 957 kr.
 •  Resultat efter skatt uppgick till -2 676 167 kr.
 •  Resultat per aktie uppgick till -1,20 kr.
2017-11-28
Regulatorisk

Aerowash AB (publ) har slutfört den företrädesemission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner, som löpte fram till den 24 november 2017. Företrädesemissionen har övertecknats med 24% och tillför Bolaget 6,0 MSEK före emissionskostnader.

2017-11-09
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775 ("Aerowash" eller "Bolaget") har den 31 oktober 2017 beslutat om en företrädesemission om högst 1 111 605 aktier av serie B, samt högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption ("Units").

2017-11-08
Regulatorisk

Kvartal 3, 2017 

Kvartal 3 i sammandrag.

·  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 724 219 kr.
·  Rörelseresultat för perioden uppgick till -806 969 kr.
·  Resultat efter finansiella poster uppgick till -890 498 kr.
·  Resultat efter skatt uppgick till -890 498 kr.
·  Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr.
·  Likvida medel per den 30 september 2017 uppgick till -1 145 709 kr.
·  Eget kapital per den 30 september 2017 uppgick till 4 524 318 kr.  

Kvartal 1-3, 2017 

Kvartal 1-3 i sammandrag. 

·  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 900 683 kr.
·  Rörelseresultat för perioden uppgick till -2 863 387 kr.
·  Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 014 520 kr.
·  Resultat efter skatt uppgick till -3 014 520 kr.
·  Resultat per aktie uppgick till -1,36 kr. 

2017-10-31
Regulatorisk

Extra bolagsstämman har idag beslutat om emission av högst 1 111 605 aktier av serie B ("Aktierna") och högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1 ("Teckningsoptionerna"). Aktierna och Teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) Aktier och en (1) Teckningsoption ("Unit").

2017-10-17
Regulatorisk

Aktieägarna i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Katarinavägen 20 i Stockholm.

2017-10-16
Regulatorisk

Styrelsen i Aerowash AB (publ), org. nr. 559053-2775 ("Aerowash" eller "Bolaget") föreslår att extra bolagsstämma tisdagen den 31 oktober 2017 beslutar om en företrädesemission om högst 1 111 605 aktier av serie B, samt högst 370 535 teckningsoptioner av serie TO 1. Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om tre (3) aktier av serie B och en (1) teckningsoption ("Units"). Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 6,0 MSEK före emissionskostnader (beräknas uppgå till ca 0,7 MSEK). I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för teckning av aktier av serie B tillförs Bolaget ytterligare kapital vilket baseras på den teckningskurs för aktierna som då är aktuell (uträkning för detta framgår av villkoren för företrädesemissionen nedan), dock lägst 370 535 SEK och högst 3 MSEK.

1
2
3
4
5
6