Företrädesemission maj 2021

AEROWASH GENOMFÖR EN TILL CIRKA 88 PROCENT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 25 MSEK 

Så här tecknar du aktier i företrädesemissionen

Teckning med stöd av teckningsrätter

En (1) teckningsrätt + 8,50 SEK = en (1) aktie

  1. Har du aktier på depå, ex. Avanza eller Nordnet – Kontakta förvaltaren och teckna aktier i enlighet med deras rutiner och instruktioner
  2. Är dina aktier direktregistrerade och du är aktieägare per avstämningsdagen 26 maj och varken har förvärvat eller avyttrat teckningsrätter – teckna aktier genom att betala in via emissionsredovisningen som skickas hem till dig av Euroclear Sweden
  3. Har du förvärvat eller avyttrat teckningsrätter – teckna aktier via anmälningssedel med stöd av teckningsrätter (erhålls via Nordic Issuing)

Teckning utan stöd av teckningsrätter

  1. Har du inga teckningsrätter men ändock önskar teckna aktier i företrädesemissionen utan företräde

        Alt. 1 - teckna aktier utan företräde via din förvaltare

        Alt. 2 - teckna aktier utan företräde här

        a. Alt. 3 – köp teckningsrätter över börsen och teckna i enlighet med punkt 3. ovan

Vänligen observera: Förvaltarregistrerade (depå) tecknare, som vill öka sannolikheten att få tilldelning utan företrädesrätt genom att även teckna aktier med företrädesrätt, måste dock teckna aktier utan företrädesrätt genom samma förvaltare som de tecknat aktier med företrädesrätt. Annars finns det vid tilldelningen ingen möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat aktier såväl med som utan stöd av teckningsrätter.

Tidplan för Företrädesemissionen

24 maj 2021 Sista handelsdag för Bolagets B-aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
25 maj 2021   Första handelsdag för Bolagets B-aktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
26 maj 2021   Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen.
26 maj 2021 Offentliggörande av memorandum.
28 maj - 8 juni 2021 Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market.
27 maj - 11 juni 2021 Teckningsperiod i Företrädesemissionen
Omkring den 16 juni 2021 Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen